Inštitút verejnej politiky, občianske združenie

Inštitút verejnej politiky

občianske združenie

  • Podporuje budovanie všestranného rozvoja Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave (FSV UCM).
  • Podporuje a prehlbuje rozvoj a skvalitňovanie výskumu na FSV UCM.
  • Umožňuje členom združenia spoluprácu s vysokými školami v Slovenskej republike a zahraničí.
  • Podporuje členov združenia v nadväzovaní vedecko-výskumných kontaktov a finančnými subjektmi a masmédiami.
  • Spolupracuje s orgánmi regionálnej, miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektmi a masmédiami.
  • a mnohé ďalšie aktivity podľa stanov IVP OZ.

Ideologickým základom vzniku IVP je združovanie politológov, právnikov, sociológov a iných odborníkov z odboru humanitných vied, ako aj študentov týchto odborov, najmä za účelom osvety, vzdelávania, iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva, politiky etiky a ľudských práv v modernej spoločnosti za aktívnej pomoci Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. 

Cieľom združenia IVP je podpora a realizácia projektov vedúcich ku skvalitňovaniu podmienok a možností akademickej výučby humanitných vied a vypracúvanie a predkladanie riešení v oblasti verejných politík spolu s ich hodnotením a prezentovaním aktuálneho stavu so zreteľom na želaný lepší stav. 

Inštitút verejnej politiky - 2% z daní

2% nám pomôžu

Už viete komu poukážete svoje 2% z daní?

Inštitút verejnej politiky je poberateľom 2% z daní. Pomôžete skvalitňovať svoje okolie zmenou vnímania a fungovania verejnej správy vďaka nám.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Aktivity v roku 2023

Občianske združenie Inštitút verejnej politiky bolo v roku 2023 pomerne aktívne a podieľalo sa na rozvoji Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Projekt Aktívna mládež v regióne

Prostredníctvom edukačného charakteru projektu slúžil študentom stredných škôl TTSK na prehĺbenie vedomostí v oblasti postavenia občana vo verejnej správe na regionálnej úrovni

Aktivity v roku 2022

Občianske združenie Inštitút verejnej politiky bolo v roku 2022 pomerne aktívne a podieľalo sa na rozvoji Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Podporili sme kampaň pri nábore nových študentov pre akademický rok 2022/2023.

Občianske združenie aktíve participovalo a finančne podporilo náborové aktivity pre získanie nových študentov na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Združenie bolo súčinnné pri marketingových aktivítách zameraných na sociálne siete, ale aj Deň otvorených dverí, či aktivity spojené s propagáciou fakulty.

Online DOD FSV UCM.

V spolupráci s Fakultou sociánlych vied UCM v Trnave sme ako občianske združenie boli nápomocní pri realizácii online DOD.

Realizovali sme projekt s Trnavským samosprávnym krajom.

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval prvý ročník konferencie o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji. Na podujatí v názvom Spolu tvoríme kraj sa v piatok 16. septembra 2022 v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín a na Nádvorí v Trnave hovorilo na témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík župy. Trnavská župa konferenciu pripravila v spolupráci s KIRA – krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Inštitútom verejnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Oslávili sme 11 rokov FSV UCM.

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda bola založená 1. decembra 2011. Za jedenásť rokov svojej aktivity sa fakulta môže pýšiť mnohými úspechmi a šikovnými absolventami. Je to moderná, progresívna fakulta, ktorá mení nie len spôsob vnímania efektívneho štúdia, ale neustále rozširuje ponuku svojich odborných predmetov, stáží a spoluprác. Občianske združenie Inštitút verejnej politiky bol pri oslavách.

Kontakt

Inštitút verejnej politiky, občianske združenie

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

IČO 42296765

ivp@fsvucm.sk

Inštitút verejnej politiky

Comments are closed.